gol2.jpg

 

مرا ببخش ای يار

با صورتکی که حتی آينه بازش نميشناسد

چگونه به ميعادگاه بيايم

مرا ببخش ای يار

ديگر توان آمدنم نيست

با چشمانی که ندارم

چگونه تو را ديدار توانم کرد

و با دهانی که نيست

چگونه بوسيدنت ميسر است

برای دوباره ديدن تو

هيچ ندارم

مرا ببخش ای صاحب همه چيز

ای همه کس

ای عزيز...

 

دفترش رو باز کن تا اينا رو توش بخونی:

((همه قصه ها دروغ بود. همه روياها فقط رويا بود. همه کتابهايی که تو بچه گيام برام خريدی... همه داستانهايی که از به آرزوها رسيدن ميگفتی... همش دروغ بود!

من با روياها و آرزوهام بزرگ کردی. منو با گنج با ارزش تخيل بزرگ کردی و امروز خودت سد راهم شدی...

امروز من چی هستم؟ چه هنری دارم برای بقاء؟ هيچی...

از روز ازل با اختيار تمام زاده شدم و تو به خودت اجازه دادی که سايه ات رو روی اختياراتم و تصميم ها بندازی... نذاشتی ديروزم رو پربار بسازم تا امروزی زيبا داشته باشم... همه ی ديروزم رو صرف نگرانی هايی کرد که امروز به پوچی اونها معترفی... ديروز رو سياه کردی و امروز سياهتر از ديروزم...

امروز چی هستم؟ جز کبوتری که بالهای بسته اش جنبش پرواز ندارد.

و تصور اينکه بايد باز شروع به ساختن کنم... دردی که شبها سرم رو همچون گلوله سربی سنگين ميکنه... تصور زشتی از بی فردايی... فردايی که دوستش ندارم.

پس از من نخواه که همچنان به آرزوهای تو جامه ی عمل بپوشانم. اين کار از من ساخته نيست! پس آرزوهای خودم چی؟

آرزوهای بر باد رفته ای که برای به ثمر نشستنش  رو باز بايد فرياد کنم.

روياهای بر باد رفته ام يکسو و اين ديدن رنج تو که نگران فردای پر از تنهايی منه يکسوی ديگر...

کاش منو اينجوری بزرگ نميکردی. کاش منو عين همون فاميلت که هميشه ميگی کاری بلد نيست جز شوهر پيدا کردن! آره ؛کاش عين اون بزرگ ميکردی تا درد پوچی رو حس نکنم...

امروز خاليم. امروز خلا انجام نداده های ديروزم رو ميبينم و حس ميکنم.

ديروز رو رويايی و خارج از واقعيت ميدی و من رو به روياها نشاندی و امروز که چهره ی سخت زندگی برايم نمايان شد...امروز مرا به يکباره از همه قشنگيهای دنيايم جدا کردی و به يک ضرب به دنيای واقعی پرت کردی...

هنوز از ضربه دستت گيجم!

کاش ...))

 

يادم مياد که هميشه اين شعر رو دوست داشت: حالا اون دختر سرزنده که بازنده شده/ يه چشش اشک و چشم دگرش خنده شده!

کنار دستم؛ بغل گوشم چه دردهايی نشسته...

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید