پانزده سالگی سن معرکه ایست.آدم احساس میکنه دقیقا در مرکز دنیا ایستاده...میفهمی؟!

صبر کن ببینم!این بیست و چهارسالگی لعنتی از کجا پیداش شد؟

/ 0 نظر / 5 بازدید